دانلود

طراحی اتاق تمیز، ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز،نصب و اجرای اتاق تمیز

ویدیو تست نشتی فیلتر

تست نشتی فیلتر  هپا

دوش هوا- ایرشاور

کاتالوگ دوش هوا

دوش هوا یکی از تجهیزات اتاق تمیز می باشد که در ورودی اتاق تمیز

هواساز

کاتالوگ هواساز

دوش هوا یکی از تجهیزات اتاق تمیز می باشد که در ورودی اتاق تمیز

 

hepa-ekeas-05

کاتالوگ فیلتر

دوش هوا یکی از تجهیزات اتاق تمیز می باشد که در ورودی اتاق تمیز

table

کاتالوگ تجهیزات استیل

دوش هوا یکی از تجهیزات اتاق تمیز می باشد که در ورودی اتاق تمیز

weighingbooth04

کاتالوگ اتاقک توزین

دوش هوا یکی از تجهیزات اتاق تمیز می باشد که در ورودی اتاق تمیز

تعریف اتاق تمیز

 

اسکرول به بالا